send link to app

G-NewsEntwickler National Communication Services (NCS)
Frei

G-News แอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงมือประชาชน รองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น แจ้งเตือนการต่อภาษี ชำระค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ เป็นต้น โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สนใจ หรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้G-News แอปฯ เดียว รับทุกข้อมูลภาครัฐได้อย่างทันการณ์ ทันที แม่นยำ เชื่อถือได้